Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky a/alebo používateľom internetovej stránky www.party4you.sk na strane jednej a Usporiadateľom v mene a na účet ktorého koná obchodná spoločnosť

Event4you, s.r.o.
IČO: 51882795
DIČ: 2120823353
So sídlom: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel sro, vložka číslo: 36841/P

Kontaktné údaje:
E-mail: info@party4you.sk
Telefón: +421 944 858 787
Web: www.party4you.sk

(ďalej len „predávajúci“)

na strane druhej.

 

 1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1.1. Event4you, s.r.o.
  Event4you, s.r.o. pre Usporiadateľov sprostredkúva predaj vstupeniek na podujatie.
  Usporiadatelia, prostredníctvom Event4you, s.r.o. využívajú internetovú stránku www.party4you.ska informačný, predajný a rezervačný systém  Event4you (ďalej len „Systém Event4you“).
  Prostredníctvom Systému Event4you, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.party4you.sk, ako aj prostredníctvom  predajných miest, sa umožňuje všetkým záujemcom o podujatia získavanie informácií predovšetkým o rôznych podujatiach, a následná realizácia sprostredkovaného predaja vstupeniek/permanentiek, resp. realizácia rezervácií vstupeniek/permanentiek na záujemcom vybrané podujatia.

  1.2. PODUJATIE
  Podujatie je verejné predstavenie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru (napr. koncerty, festivaly, divadelné, hudobné, audiovizuálne, filmové predstavenia, športové zápasy alebo iné spoločenské podujatia), na ktoré sa prostredníctvom systému Event4you predávajú vstupenky/permanentky a ktoré organizuje alebo usporadúva Usporiadateľ.

 

1.3. USPORIADATEĽ
Usporiadateľ je osoba usporadúvajúca, prevádzkujúca alebo organizujúca podujatie, resp. sprostredkovávajúca konanie podujatia (v texte len „Usporiadateľ“), a ktorá je s Event4you, s.r.o. v zmluvnom vzťahu umožňujúcom Event4you, s.r.o. sprostredkovanie predaja vstupeniek na Podujatie a výkon iných s tým súvisiacich činností v rozsahu udeleného plnomocenstva.

1.4. VSTUPENKA/PERMANENTKA
Vstupenka/permanentka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazovú platbu (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré kola kúpená. Vstupenka je platná len na Podujatie, na ktoré bola kúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Po opustení miesta konania Podujatia sa Vstupenka stáva neplatnou, s výnimkou Permanentky oprávňujúcej na opakovaný vstup na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Aktuálne ceny Vstupeniek/Permanentiek na jednotlivé Podujatia sú uverejnené na stránke www.party4you.sk .

1.5. POUKÁŽKA
Poukážka je poukaz na úhradu platby v hodnote špecifikovanej na poukážke.
Hodnotu poukážky je možné čerpať len nepeňažnou formou.
V prípade vyššej ceny Vstupenky kupovanej na poukážku, záujemca o Podujatie doplatí rozdiel na predajnom mieste.
Z poukážky sa nevydáva. Poukážku je možné použiť len jednorázovo.
Poukážky je možné použiť len na zakúpenie Podujatí s miestom konania v Slovenskej a Českej republike.

1.6. MAJITEĽ VSTUPENKY
Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku priamo v systéme Event4you prostredníctvom internetovej stránky www.party4you.sk. Majiteľ vstupenky/permanentky nesmie Vstupenku/Permanentku ďalej ponúkať na predaj. Odporúčame, aby Majiteľ vstupenky/permanentky mal registráciu na internetovej stránke www.party4you.sk. Majiteľ vstupenky/permanentky berie na vedomie, že na Podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť Usporiadateľom alebo tretími osobami (spracovatelia osobných údajov) zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) Event4you, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákonných a iných povinností spracovateľa osobných údajov, pokiaľ ním nie je Event4you, s.r.o. alebo ním poverený subjekt.

 

 1. DRUHY VSTUPENIEK

  2.1. Klasická papierová vstupenka/permanentka
  Klasická vstupenka/permanentka je vystavená v papierovej forme. Štandardné vstupenky sú dostupné v distribučnej sieti Výdajných miest (len výdaj Vstupeniek, ktoré kupujúci kúpil na stránke www.party4you.sk

  Tento typ Vstupenky Musí obsahovať:
  názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, číslo alebo iné označenie sektora/sedadla, cenu Vstupenky, QR kód alebo čiarový kód, identifikáciu Usporiadateľa Podujatia, identifikačné číslo Vstupenky, sériové číslo vstupenky, dátum a čas predaja Vstupenky. Kupujúci je oprávnený vyzdvihnúť Štandardnú Vstupenku v ktoromkoľvek Výdajnom mieste, a to v lehote určenej na jej vyzdvihnutie.

  2.2. HOMEticket
  Elektronická vstupenka je elektronická forma vstupenky/permanentky s QR kódom bez ochranných prvkov doručená majiteľovi vstupenky na e-mailovú adresu alebo prístupná majiteľovi vstupenky na stiahnutie z internetovej stránky po zadaní e-mailovej adresy a užívateľského hesla, ktoré sú majiteľovi vstupenky poskytnuté po zaplatení ceny vstupenky. Každá Vstupenka/Permanentka musí byť vytlačená na osobitný hárok papiera (formát A4) bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia alebo zväčšenia.

  2.3. MOBILticket
  Elektronická vstupenka/permanentka vyobrazená formou jedinečného QR kódu, ktorý v sebe zahŕňa text opisujúci Podujatie a umožní Majiteľovi vstupenky/permanentky vstup na Podujatie. QR kód je prostredníctvom e-mailovej správy doručený Majiteľovi vstupenky na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

  V prípade požiadavky vydá Predajné miesto, ktoré predáva Majiteľovi MOBILticket Vstupenky pri kúpe písomné potvrdenie obsahujúce názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia a cenu zakúpenej Vstupenky.

 1. ZMLUVNÝ VZŤAH

  3.1. Event4you, s.r.o. na základe zmluvy uzavretej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek/permanentiek na Podujatie  v mene Usporiadateľa a zároveň v mene Usporiadateľa prijíma od záujemcov o Podujatie finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek/permanentiek na Podujatie. Uhradením ceny Vstupenky/Permanentky, t.j. zakúpením Vstupenky/permanentky prostredníctvom internetovej stránky www.party4you.skvstupuje Majiteľ vstupenky/permanentky vo vzťahu k Podujatiu do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach sú uverejnené na internetovej stránke www.party4you.sk. Informácie o Usporiadateľoch sú uverejnené na internetovej stránke www.party4you.sk. Zmluva medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky/permanentky sa uzaviera na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia, resp. vysporiadania nárokov z nej plynúcich.

  3.2. Za zmenu Podujatia zodpovedá Usporiadateľ. Event4you, s.r.o. nie je Usporiadateľmi splnomocnený prevádzať kontroly na jednotlivých Podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek/Permanentiek na Podujatia a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky/permanentky môžu upravovať okrem týchto VOP aj iné obchodné podmienky daného Podujatia, pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkového poriadku Podujatia.

  3.3. Event4you, s.r.o.  vychádza pri informáciách o Podujatiach zverejnených na www.party4you.sk, zo zdrojov poskytnutých zo strany Usporiadateľov Podujatí. Pokiaľ má Event4you, s.r.o. informácie od Usporiadateľov o zrušení alebo zmene Podujatia, oznámi ich Majiteľovi vstupenky prostredníctvom webového portálu www.party4you.sk.

  3.4. Event4you, s.r.o. je prevádzkovateľom internetovej stránky www.party4you.sk,  a  Majiteľom vstupenky/permanentky alebo záujemcom o Podujatie umožňuje prístup k tejto internetovej stránke a tým aj k Systému Event4you, vrátanie vykonania registrácie na tejto internetovej stránke.


 2. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

  4.1. Majiteľ vstupenky/permanentky je oprávnený použiť Vstupenku/Permenentku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou tzv. permanentky) platnosť.

  4.2. Majiteľ vstupenky/permanentky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatí. Majiteľ vstupenky/permanentky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky/permanentky sa kúpou  Vstupenky/Permanentky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

  4.3. Majiteľ vstupenky/permanentky je povinný skontrolovať si Vstupenku/Permanentku a údaje na nej uvedené ihneď po úhrade ceny Vstupenky/Permanentky a jej obdržaní na Predajnom mieste (v prípade klasickej vstupenky/permanentky), resp. po obdržaní elektronickej vstupenky/permanentky alebo vytlačení Vstupenky/Permanentky vlastnou tlačou (v prípade MOBILticket alebo HOMEticket) a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 10 týchto VOP.

  4.4. Majiteľ vstupenky/permanentky je povinný si Vstupenku/Permanentku (klasickú vstupenku/permanentku) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbanlivosť pri používaní sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky/Permanentky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

  4.5. Majiteľ vstupenky/permanentky je oprávnený použiť Vstupenku/Permanentku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie Vstupenky/Permanentky je zakázané.

  4.6. Event4you, s.r.o. odporúča Majiteľom vstupeniek/permanentiek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka/Permanentka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na internetovej stránke www.party4you.sk.

  4.7. Predložením Vstupenky/Permanentky pri vstupe na Podujatie vyjadrí Majiteľ vstupenky/permanentky súhlas s pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. Pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkový poriadok Podujatia sú k dispozícii buď na internetovej stránke www.party4you.skpri konkrétnom podujatí alebo zverejnené pred vstupom na podujatie. V prípade ich nedodržania  je Usporiadateľ oprávnený postupovať v zmysle svojich pokynov, resp. pravidiel Podujatia, a to napr. aj vo forme zamedzenia ďalšej účasti Majiteľa vstupenky na Podujatí bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky/Permanentky a/alebo inej ujmy Majiteľa vstupenky/permanentky.

  4.8.
  V osobitných prípadoch, ako napr. pri verejných športových podujatiach, rizikových podujatiach, na základe rozhodnutia Usporiadateľa alebo športového zväzu budú Vstupenky/Permanentky na dané Podujatie vystavené na konkrétne meno a priezvisko osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá záujemca o Podujatie/Majiteľ vstupenky/permanentky. Údaje o inej fyzickej osobe je záujemca oprávnený poskytnúť len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.


 1. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB PODUJATIA

  5.1. Služby ponúkané na Podujatí nie sú službami Event4you, s.r.o.. Pre jednotlivé Podujatia platia VŠEOBECNÉ POKYNY USPORIADATEĽA daného Podujatia. Event4you, s.r.o. zabezpečuje pre Usporiadateľa výlučne sprostredkovanie predaja Vstupeniek/Permanentiek na Podujatie a iné s tým súvisiace činnosti v rozsahu udeleného plnomocenstva. Event4you, s.r.o. nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah, charakter, kvalitu, či iné parametre Podujatia, ani za akékoľvek porušenie práv Majiteľa Vstupenky/Permanentky v súvislosti s Podujatím, napr. jeho zrušením. Takýto nárok je nárokom voči Usporiadateľovi a Event4you, s.r.o. nie je splnomocnený Usporiadateľom na žiadne právne úkony s tým spojené, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak.

  5.2. K obmedzeniu ponuky služieb na Podujatiach a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod.. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.party4you.sk, časť „Zmeny a zrušenia“ informovať Majiteľov vstupeniek/permanentiek a záujemcov o Podujatie o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky/permanentky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky/Permanentky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky/Permanentky a pod.).

  5.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, sa finančné prostriedky predstavujúce príslušnú časť ceny Vstupenky/Permanentky vracajú Usporiadateľom v primeranom rozsahu určenom Usporiadateľom, ak Usporiadateľ neurčí inak. . Miesto, čas a spôsob vrátenia príslušnej časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek/permanentiek prostredníctvom internetovej stránky www.party4you.sk.

  5.4. Pri ZRUŠENÍ Podujatia finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky/Permanentky vracia Usporiadateľ bez zbytočného odkladu Majiteľom vstupeniek po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Usporiadateľom. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek/permanentiek prostredníctvom internetovej stránky www.party4you.sk.


 2. REGISTRÁCIA

  6.1. K priamemu zakúpeniu Vstupenky/Permanentky na Podujatie prostredníctvom internetovej stránky www.party4you.sknie je potrebné vykonať registráciu na internetovej stránke www.party4you.sk, avšak jej vykonanie sa odporúča za účelom lepšieho využívania služieb Systému Event4you (napr. možnosť byť informovaný o zmenách/zrušení Podujatia, možnosť sledovania histórie svojich objednávok, opätovná tlač Vstupeniek/Permanentiek, odpadá nutnosť opakovaného vypĺňania údajov a pod.).

  6.2. V prípade, ak Event4you, s.r.o. využije možnosť zablokovania prístupu do Systému Event4you na internetovej stránke www.party4you.skkonkrétnemu registrovanému používateľovi v zmysle týchto VOP, ide o výkon práva Event4you, s.r.o., s ktorým nie je spojený vznik akýchkoľvek nárokov na strane registrovaného používateľa, ktorému bol prístup zablokovaný, a to najmä, avšak nie výlučne, spojený so stratou prístupu, stratou údajov, dát a informácií nachádzajúcich sa v registrovanom účte používateľa a pod. Ochrana osobných údajov používateľa tým nie je dotknutá.


 3. REZERVÁCIA VSTUPENIEK

  7.1.Rezervácia

  Záujemca o Podujatie si môže rezervovať Vstupenku/Permanentku na dané Podujatie prostredníctvom internetovej stránky www.party4you.sk.
  Rezervácia, pokiaľ Usporiadateľ neurčí inak, je platná 3 dni od jej uskutočnenia. Opakované prerezervovanie miest je považované za úmyselné blokovanie miest a tým nepriame poškodzovanie Usporiadateľa a Event4you, s.r.o.. Tieto rezervácie môžu byť po predošlom upozornení zrušené a registrovaný používateľ, ktorý tieto rezervácie vytvára, môže mať zablokovaný prístup do Systému Event4you na www.party4you.sk.

  7.2.Zrušenie rezervácie

  V prípade problémov so zrušením rezervácie môže registrovaný používateľ  napísať na info@party4you.sk Rezervácia vstupeniek bude v tom prípade registrovanému používateľovi bez akýchkoľvek poplatkov zrušená.
  Rezervovanie Vstupeniek/Permanentiek je možné realizovať výlučne osobne (manuálne), prostredníctvom vlastnej registrácie. Použitie akýchkoľvek automatizovaných systémov, resp. funkcií na vykonanie rezervácií Vstupeniek/Permanentiek, resp. na označovanie miest je zakázané. Takéto automatické rezervácie budú bez upozornenia zrušené a registrovaným používateľom, prostredníctvom ktorých boli tieto automatické rezervácie vytvorené, bude zablokovaný prístup do Systému Event4you na www.party4you.sk.

  7.3. V prípade zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky/permanentky informovaný prostredníctvom internetovej stránky www.party4you.sk, o postupe vracania vstupného Usporiadateľom ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vracanie vstupného Usporiadateľom prebiehať. Registrovaní používatelia, resp. Majitelia vstupeniek, ktorí pri kúpe Vstupeniek prostredníctvom stránky www.party4you.sk zadali svoju emailovú adresu, budú o zrušení Podujatia upovedomený aj formou emailovej správy.


 1. PLATBA ZA VSTUPENKY


Záujemca o Podujatie môže zaplatiť Vstupenku/Permanentku prostredníctvom internetovej stránky www.party4you.sk.


8.1. Cenu rezervovaných, resp. vybraných Vstupeniek/Permanentiek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

8.1.1. Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom GP Webpay. Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

8.1.2. Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete rezerváciu Vstupenky/Permanentky.

8.1.3. Na rezerváciu/predpis platby/faktúru, pričom pre tento prípad, ak je rezervácia/predpis/faktúra uhradená prevodom z účtu, je možné Vstupenky/Permanentky rezervovať najneskôr v lehote do 20 dní pred konaním Podujatia, ak nie je uvedené inak v popise Podujatia alebo v pokynoch Usporiadateľa. Bližšie informácie je možné získať na info@party4you.sk


8.2. V prípadoch platby podľa bodu 8.1.1. a 8.1.2. budú finančné prostriedky predstavujúce cenu rezervovaných Vstupeniek/Permanentiek stiahnuté zo zadaného  účtu ihneď po potvrdení úhrady.


 1. DODACIE PODMIENKY

  9.1. Pri úhrade platobnou kartou / internetbankingom označte, o akú formu prevzatia Vstupenky/Permanentky máte záujem (HOMEticket, MOBILticket).

  9.2.1. Vytlačením na kancelársky hárok A4 prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná !) bez akéhokoľvek poplatku (HOMEticket).

  9.3. Usporiadateľ sa zaväzuje:

  9.3.1. Bezodkladne informovať Majiteľov vstupeniek/permanentiek prostredníctvom internetovej stránky www.party4you.sko všetkých zmenách, ktoré sa pri jednotlivých Podujatiach vyskytli, o ktorých je Event4you, s.r.o. zo strany jednotlivých Usporiadateľov informovaný.

  9.4. Majiteľ Vstupenky/Permanentky sa zaväzuje:
  9.4.1. prevziať rezervované Vstupenky/Permanentky v stanovenom čase pred konaním Podujatia (klasické vstupenky/permanentky)

  9.4.2. zaplatiť za rezervované Vstupenky/Permanentky dojednanú cenu v plnej výške

  9.4.3. prevziať Vstupenky/Permanentky uhradené prostredníctvom internetu najmenej 24 hodín pred začiatkom konania Podujatia, v opačnom prípade Usporiadateľ ani Event4you, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek ujmy na strane Majiteľa vstupenky spojené s nemožnosťou vyzdvihnutia Vstupenky/Permanentky.

  9.4.4. uviesť všetky Event4you, s.r.o. a Usporiadateľom požadované údaje úplne a pravdivo

  9.5. Majiteľ vstupenky/permanentky berie na vedomie, že:

  9.5.1. za nevyužitie Vstupenky/Permanentky na Podujatie zodpovedá Majiteľ vstupenky/permanentky

  9.5.2. za zmenu alebo zrušenie Podujatia, pričom v tomto prípade bude na internetovej stránke www.party4you, uvedený spôsob vrátenia zaplateného vstupného zo strany Usporiadateľa zodpovedá Usporiadateľ; Event4you, s.r.o. nie je subjektom povinným vrátiť vstupné Majiteľom vstupeniek/permanentiek, ak takýto úkon Event4you, s.r.o. vykonáva, robí tak v mene a na účet Usporiadateľa na základe a v rozsahu jemu udeleného plnomocenstva, a preto Event4you, s.r.o. nie je nositeľom akýchkoľvek záväzkov z tohto titulu voči Majiteľom Vstupeniek/Permanentiek.

  9.6. V prípade, ak nastane situácia uvedená v bodoch 10.5.1, resp. 10.5.2, je Majiteľ vstupenky/permanentky povinný bezodkladne kontaktovať Event4you, s.r.o a poskytnúť jej nevyhnutnú súčinnosť na uplatnenie reklamácie u zmluvných partnerov.


 2. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  10.1. V prípade zakúpenia Vstupenky/Permanentky, vrátane jednotlivých druhov elektronických vstupeniek/permanentiek a/alebo HOMEticket, nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, ak došlo k zakúpeniu Vstupenky/Permanentky priamo na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.party4you.sk, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky/Permanentky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Usporiadateľ, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky/permanentky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.

  Vrátenie zaplatenej Vstupenky/Permanetky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky/Permanentky.

  10.2. V prípade zakúpenia Vstupenky/Permanenky priamo na Predajnom mieste nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Vrátenie zaplatenej Vstupenky/Permanentky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky/Permanentky.


 3. STRATA, KRÁDEŽ, POŠKODENIE VSTUPENKY

  11.1. Pri strate alebo krádeži Vstupenky/Permanentky je Majiteľ vstupenky/permanentky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť Event4you, s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu info@party4you.sk. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný Event4you, s.r.o. predložiť aj policajný záznam. V prípade, ak je možné overiť totožnosť vlastníka danej Vstupenky/Permanentky (t.j. ak si Majiteľ vstupenky/permanentky urobil rezerváciu a/alebo zaplatil Vstupenku/Permanentku prostredníctvom svojej registrácie cez internet na www.party4you.sk), Event4you, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví Majiteľovi vstupenky/permanentky, po vyplnení čestného prehlásenia, za manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR novú, náhradnú Vstupenku/Permenentky, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky/permanentky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vstupenka/Permanentka zakúpená.

  11.2. Pri poškodení Vstupenky/Permanentky je Majiteľ vstupenky/permanentky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť Event4you, s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu info@party4you.sk a čestné prehlásenie opisujúce spôsob poškodenia. Event4you, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví Majiteľovi vstupenky/permanentky za manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR novú, náhradnú Vstupenku/Permanentku, ktorá bude oprávňovať Majiteľa vstupenky/permanentky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola poškodená Vstupenka/Permanentka zakúpená.


 4. REKLAMAČNÝ PORIADOK

  12.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka/Permanentka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. týchto VOP, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky/permanentky rezervované Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky/permanentky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u Event4you, s.r.o. (, ktorá je na tieto činnosti splnomocnená Usporiadateľom) reklamovať v prípade HOMEticket, MOBILticket zaslaním e-mailovej správy na adresu reklamacie@party4you.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie!). V prípade reklamácie vád klasickej vstupenky/permanentky je nutné túto Vstupenku/Permanentku (originál) predložiť Event4you, s.r.o. (osobne alebo poštovou zásielkou spolu s reklamáciou). Majiteľ vstupenky/permanentky je povinný skontrolovať zásielku ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu doručovateľa. V prípade zistenia existencie vady a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná, je zástupca doručovateľa povinný umožniť Majiteľovi vstupenky/permanentky vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady, ktorého správnosť potvrdí svojim podpisom zástupca doručovateľa. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu v zmysle čl. 12.1 týchto VOP, ktorú Majiteľ vstupenky/permanentky mohol zistiť kontrolou pri doručení zásielky a ktorú bezodkladne neoznámil Event4you, s.r.o., neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Majiteľ vstupenky/permanentky preukáže, že reklamované vady existovali už v čase prevzatia zásielky Majiteľom vstupenky/permanentky, resp. ak sa údaje na vstupenke/permanentke nezhodujú s údajmi na objednávke Majiteľa vstupenky/permanentky.

  12.2. V prípade reklamácie vád Vstupenky/Permanentky prostredníctvom e-mailu alebo pošty Event4you, s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky/Permanentky, ak sa jedná o klasickú vstupenku/permanentku) zašle Majiteľovi vstupenky/permanentky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky/permanentky spôsob odstránenia vád Vstupenky/Permanentky (zašle novú Vstupenku/Permanentku /klasickú vstupenku/permanentku, elektronickú vstupenku/permanentku, umožní Majiteľovi vstupenky/permanentky vytlačiť si novú Vstupenku/Permanentku /HOMEticket/). Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zrušení.

  12.3. V prípade reklamácie iných skutočností prostredníctvom e-mailu alebo pošty Event4you, s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky/Permanentky, ak sa jedná o klasickú vstupenku/permanentku) zašle Majiteľovi vstupenky/permanentky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii. Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote.

  12.4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Event4you, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.skalebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Upozorňujeme na odsek 4. (ZMLUVNÝ VZŤAH), bod 4.1 VOP, podľa ktorého spotrebiteľ zakúpením Vstupenky/Permanentky prostredníctvom internetovej stránky www.party4you.skvstupuje do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia.

12.5. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 1. VRÁTENIE VSTUPNÉHO

  13.1. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky/permanentky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke www.party4you.sk . V prípade, ak  bude vstupné vrátené prostredníctvom Event4you, s.r.o., bude informácia o tom, že Event4you, s.r.o., je splnomocnená Usporiadateľom na vrátenie vstupného v oznámení na internetovej stránke www.party4you.sk. Majiteľ vstupenky/permanentky v takom prípade zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu info@party4you.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za žiadosti o vrátenie vstupného!). K žiadosti o vrátenie peňazí, ak bola úhrada realizovaná cez internet, je potrebné doložiť relevantný doklad o tejto úhrade (detail platby), Vstupenky/Permanentky a číslo účtu, na ktoré žiadate peniaze za zrušené/zmenené Podujatie uhradiť. Ak si klient zvolil druh vstupenky HOMEticket, MOBILticket, doloží čestné prehlásenie, že Vstupenku/Permanentku nepoužil na vystavenie duplikátu alebo nezneužil iným spôsobom a bude si cenu za Vstupenku nárokovať len jedenkrát. V prípade, ak peniaze príde vyzdvihnúť iná osoba ako Majiteľ vstupenky/permanentky, je potrebné Event4you, s.r.o. predložiť písomné splnomocnenie od Majiteľa vstupenky/permanentky na prevzatie peňažných prostriedkov. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo Usporiadateľom (Event4you, s.r.o. nebude splnomocnená na vrátenie vstupného), zašle Majiteľ vstupenky/permanentky žiadosť o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.

  13.2. Event4you, s.r.o. nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie, zmluvný vzťah (vo vzťahu ku konkrétnemu Podujatiu) je uzavretý medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky/permanentky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky/permanentky nárok na vrátenie ceny za služby spojené s dodaním Vstupenky/Permanentky, ako je poštovné a balné a pod.

  13.3. Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky/permanentky a pod.) sa neposkytuje.

  13.4. Zaslanie žiadosti o vrátenie vstupného nepredstavuje uplatnenie reklamácie v zmysle odseku 12. (Reklamačný poriadok) týchto VOP.
 

 

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  14.1. Event4you, s.r.o,. ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.party4you.sk  a Systému Event4you, spracúva osobné údaje fyzických osôb – používateľov internetovej stránky/záujemcov o Podujatie a/alebo Majiteľov vstupenky (ďalej len „dotknuté osoby“) ako prevádzkovateľ v zmysle článku 4 ods. 7 Nariadenia GDPR.

  14.2. Aby mohol záujemca o Podujatie využiť služby Event4you, s.r.o., t.j. realizovať rezerváciu a/alebo kúpu Vstupenky/Permanentky na Podujatie prostredníctvom Systému Event4you na internetovej stránke www.party4you.sk, vrátane s tým súvisiacich úkonov musí Event4you, s.r.o. oznámiť svoje osobné údaje, a to v rozsahu podľa zvolených/požadovaných služieb. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je zo strany Event4you, s.r.o. možné služby Systému Event4you, záujemcovi o Podujatie a/alebo Majiteľovi vstupenky/permanentky poskytnúť (napr. bez poskytnutia e-mailovej adresy nie je možné uskutočniť rezerváciu Vstupenky/Permanentky, bez poskytnutia čísla účtu nie je možné zrealizovať vrátenie vstupného za zrušené Podujatie Majiteľovi vstupenky/permanentky a pod.). Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je teda prevádzka Systému Event4you, a využitie jeho služieb.

  14.3. Za týmto účelom spracúva Event4you, s.r.o. osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, dodacia adresa / fakturačná adresa, telefónne číslo, informácie o objednávke (názov Podujatia, cena Vstupenky/Permanentky, číslo rezervácie, dátum úhrady, VS, druh Vstupenky/Permanentky, miesto v hľadisku), informácie o Benefitovej poukážke (v prípade, ak bola pri kúpe Vstupenky/Permanetky použitá), číslo účtu, príp. detail platby (v prípade, ak došlo k zrušeniu Podujatia a vráteniu vstupného prostredníctvom Event4you,, s.r.o.), online identifikátory (cookies, FB pixel kódy, Google Adwords kódy).

  14.4. Event4you,, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe svojho oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Event4you, s.r.o. je zvýšenie využitia Systému Event4you, t.j. podpora sprostredkovaného predaja Vstupeniek/Permanentiek na Podujatia používateľom internetovej stránky www.party4you.sk.

  14.5. Oprávneným záujmom Event4you, s.r.o. je aj vykonávanie priameho marketingu. Na tento účel Event4you, s.r.o. spracúva e-mailovú adresu dotknutej osoby.

  14.6. V prípade, ak Usporiadatelia Podujatí v súvislosti s predajom Vstupeniek na Podujatie poveria Event4you, s.r.o. ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov záujemcov o Podujatie, táto informácia (vrátane totožnosti Usporiadateľa ako prevádzkovateľa a rozsahu spracúvaných osobných údajov) bude uvedená v popise daného Podujatia.

  14.7. V rámci využitia Systému Event4you majú záujemcovia o Podujatie možnosť využiť poistenie Vstupenky/Permanentky ako doplnkovú službu. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na účely využitia tejto služby, spracúva Event4you, s.r.o. ako sprostredkovateľ, a to na základe poverenia prevádzkovateľa ERV Evropská pojišťovna, a.s., Praha, Česká republika, IČ 492 40 196.

  14.8. Spracúvané osobné údaje uchováva Event4you,s.r.o. po dobu trvania oprávneného záujmu, t.j. kým záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia nad takýmito záujmami. Napríklad kým je dotknutá osoba aktívnym používateľom Systému Event4you (stránky www.party4you.sk). Zákonná povinnosť uchovávania údajov v lehote určenej osobitnými predpismi tým nie je dotknutá.

  14.9. Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré Event4you, s.r.o. nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje sprístupnené pošte, prepravným spoločnostiam, marketingovým agentúram, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému), poskytovateľom platforiem ako Facebook, Google analytics.

  14.10. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii; ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať sťažnosť dozornému orgánu; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkaj, ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

  14.11. Event4you, s.r.o. na zabezpečenie spracúvania osobných údajov dotknutých osôb správnym, zákonným a transparentným spôsobom ustanovila zodpovednú osobu, s ktorou sa môžete skontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy na adrese info@party4you.sk alebo poštou na adrese Event4you, s.r.o. , Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov.

  14.12. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

  14.13. Záujemca o Podujatie bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

  14.14. Ak sa uzaviera zmluva prostredníctvom internetovej stránky www.party4you.sk dochádza k uzavretiu zmluvy prejavením súhlasu záujemcu o Podujatie tým, že potvrdí na to určené pole označené „Súhlasím s kúpou vstupenky/permanentky za vyššie uvedených podmienok s povinnosťou platby“, ktorým odsúhlasuje všetky predtým zobrazené údaje, najmä miesto a čas Podujatia, cenu Vstupenky/Permanentky, spôsob platby a prevzatia Vstupenky/Permanentky, prípadne iné doplnkové služby.  Nárok na Vstupenku však vzniká až zaplatením vstupného. Zmluva sa uzaviera v slovenskom jazyku.

 

 

Platné od 01.09.2019